Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

AVG en Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht op de dataverzameling die in het kader van de Nationale Alumni Enquête uitgevoerd wordt. Onderzoeksinstituut Centerdata, verantwoordelijk voor het veldwerk van de NAE, voert het onderzoek uit conform de vereisten van de AVG. Zie de privacy van Centerdata voor meer informatie. Voor de uitvoering van dit onderzoek werkt Centerdata samen met IVA Onderwijs.

De NAE is een gezamenlijk project van alle Nederlandse universiteiten die zijn aangesloten bij Universiteiten van Nederland. Naast dat Centerdata persoonsgegevens van alumni verwerkt, worden deze gegevens ook verwerkt door de universiteiten die zijn aangesloten bij Universiteiten van Nederland. Voor meer informatie, zie ook de privacyverklaring op de website van de universiteit in kwestie.

Persoonsgegevens

Om alumni uit te kunnen nodigen voor de NAE stellen de universiteiten contactgegevens van hun alumni ter beschikking aan Centerdata. Deze gegevens bestaan uit naam, e-mailadres en, indien de universiteit gebruik maakt van de telefonische herinneringsmethode, telefoonnummer. Als er van alumni geen (geldig) e-mailadres bekend is bij de universiteit, dan kan er gebruikt gemaakt worden van woonadresgegevens om via de post uitnodigingen te sturen.

Centerdata gebruikt deze contactgegevens uitsluitend om alumni uit te nodigen voor het invullen van de enquête. Deze gegevens worden separaat van de antwoorden in de enquête bewaard en worden nooit aan de onderzoeksgegevens gekoppeld. Alle contactgegevens worden een maand na afronding van een meting vernietigd door Centerdata.

Toestemming

Centerdata verzamelt en verwerkt de gegevens in opdracht van Universiteiten van Nederland. Om mee te doen aan de enquête vragen we elke alumnus in de enquête officieel toestemming te geven aan Centerdata voor de volgende verwerkingen:

  1. Het verwerken, bewaren en analyseren van de antwoorden in de enquête door Centerdata voor het onderzoek. In verband met het wetenschappelijk karakter van het onderzoek worden de verzamelde gegevens 5 jaar na afronding van het onderzoek verwijderd door Centerdata.
  2. Het delen van de antwoorden door Centerdata met de universiteit waar de alumnus gestudeerd heeft. De universiteit is verantwoordelijk voor de bewaartermijn van deze gegevens.
  3. Het koppelen van de antwoorden uit de enquête door de universiteit aan gegevens van de universiteit voor verdiepend onderzoek. Dit helpt de universiteit bijvoorbeeld om beter zicht te krijgen op de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen alumni. De universiteit is verantwoordelijk voor de bewaartermijn van deze gegevens.

Als een respondent in de vragenlijst toestemming heeft gegeven voor het verwerken van de gegevens, maar deze toestemming wil intrekken, dan kan dat te allen tijde. Dat door een mail te sturen naar privacy@centerdata.nl, zonder hiervoor een reden op te geven.

Derde partijen

Uitvoerder Centerdata en mede-uitvoerder IVA Onderwijs construeren twee soorten databestanden op basis van de NAE: een landelijk databestand en instellingsdatabestanden.

Het landelijke databestand bevat geanonimiseerde gegevens, gebaseerd op vragen die bij de alumni van alle universiteiten zijn afgenomen. Dit databestand wordt in een online datadashboard beschikbaar gesteld voor alle universiteiten en wordt onder strikte voorwaarden aan derden beschikbaar gesteld via DANS. De gebruiker kan enkel met toestemming van Universiteiten van Nederland toegang krijgen tot de data. Ook mogen de data uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden. Het databestand dat voor derden beschikbaar wordt gesteld bevat geen instellingsspecifieke variabelen.

Een instellingsdatabestand bevat de gegevens van één universiteit en wordt alleen gedeeld met de betreffende universiteit. Het instellingsdatabestand kan meer variabelen bevatten dan het landelijke databestand als de universiteit aanvullende vragen heeft opgenomen in de NAE.

De onderzoeksgegevens van de NAE staan bij Centerdata op beveiligde servers die alleen toegankelijk zijn voor onderzoekers van Centerdata en aangewezen onderzoekers van IVA Onderwijs.

Publicaties

Op basis van de verzamelde data in de enquête maken Centerdata en IVA Onderwijs verschillende rapporten. De resultaten van het landelijke databestand worden opgenomen in een rapportage op landelijk niveau, die tabellen en grafieken zal bevatten. Universiteiten krijgen elk ook een tabellenboek met de visualisaties van de resultaten van hun instelling.

In alle rapportages zijn resultaten nooit te herleiden naar individuele personen, omdat alle gegevens geaggregeerd worden. Om de anonimiteit van de deelnemers extra te beschermen worden cellen met minder dan vijf deelnemers niet opgenomen in rapportages.

Dataverkeer

Het dataverkeer tussen de universiteiten en Centerdata vindt uitsluitend plaats in de beveiligde omgeving voor bestandsuitwisseling (File Share), die ontwikkeld is door Centerdata.

Rechten van betrokkenen

Op grond van de AVG hebben de alumni de volgende rechten:

  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht op verwijdering
  • Recht op bezwaar
  • Recht op dataportabiliteit
  • Recht op beperking
  • Recht op intrekken van toestemming

Indien er een verzoek wordt ingediend, kan het zijn dat de alumnus gevraagd wordt om zich te identificeren.

Klacht indienen

Het is mogelijk om een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens voor de Nationale Alumni Enquête. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@centerdata.nl. Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor een van de universiteiten, zullen wij uw verzoek doorsturen naar deze universiteit.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naar de inhoud springen