Interne pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Interne pdf die wordt geopend in het huidige venster. Interne link die wordt geopend in een nieuw venster. Interne link die wordt geopend in het huidige venster. Externe pdf die wordt geopend in een nieuw venster. Externe pdf die wordt geopend in het huidige venster. Externe link die wordt geopend in een nieuw venster. Externe link die wordt geopend in het huidige venster.

Aansluiting opleiding en werk

Opleidingsrichting en opleidingsniveau

Aan de werkende respondenten is gevraagd in hoeverre de huidige functie recht doet aan het niveau van de gevolgde opleiding (wo-master) en aan de opleidingsrichting. Bij de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt wordt gekeken in hoeverre daatussen een ‘match’ is. Als de afgestudeerde niet terecht komt in de sector waarvoor de gevolgde opleiding opleidt, wordt gesproken van een ‘horizontale mismatch’. In de context van academisch onderwijs is dit echter een beperkt bruikbare term: verreweg de meeste universitaire opleidingen leiden niet op voor één beroep of zelfs één arbeidssector. Het voornaamste doel van deze opleidingen is om studenten academische vaardigheden bij te brengen die in allerhande beroepen en arbeidssectoren inzetbaar zijn.

In 2021 lijkt de match te zijn verbeterd ten opzichte van eerdere jaren: over het totaal geven meer respondenten aan een betere match te hebben (60,8%). Per sector ziet dit er verschillend uit. De sector Gedrag en Maatschappij heeft bijvoorbeeld een duidelijk meer positieve match.

Tevredenheid over opleiding en de aansluiting op de arbeidsmarkt

Alumni zijn bijzonder positief over de opleiding: 87% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de wo-masteropleiding. Op een vijfpuntsschaal scoort de tevredenheid over de masteropleiding 4,1. Ook de inhoud, de inhoudelijke samenhang, de verworven algemene en wetenschappelijke vaardigheden evenals de opgedane specifieke vakkennis scoren ruim voldoende. 

De meeste wetenschappelijke opleidingen leiden niet op tot één specifiek beroep waardoor het verwerken van vaardigheden en voorlichting op de beroepsmogelijkheden voor opleidingen best een uitdaging is. Dit is bij de afname in 2021 niet ten positieve veranderd ten opzichte van eerdere jaren.

Afgestudeerden zijn kritisch als het gaat om de vaardigheden voor en de voorbereiding op de arbeidsmarkt zoals deze worden aangeboden tijdens de masteropleiding. Ook de voorlichting op de beroepsmogelijkheden scoort niet hoog. Een kwart tot bijna 40% van de respondenten is over deze onderwerpen (zeer) ontevreden.  Uitzondering is de sector ‘Gezondheid’ waarbij studies zoals Geneeskunde en Tandheelkunde een duidelijke beroepsprofiel hebben.

De sector Onderwijs scoort niet dusdanig als de andere sectoren. Hier zijn alumni het meest kritisch over de inhoudelijke aspecten van de opleiding.

Let op: Bij de afname in 2021 is in de vragenlijst de vraagstelling met de items die betrekking hebben op de voorbereiding op de arbeidsmarkt aangepast: in plaats van het begrip “beroepspraktijk” wordt nu het woord “arbeidsmarkt” gebruikt.

Basis op orde

Respondenten zijn in sterke tot zeer sterke mate tevreden over de basis die de wo-opleiding biedt om verder te ontwikkelen op de arbeidsmarkt.

Men is daarbij minder positief over de goede basis die de opleiding heeft geboden om daadwerkelijk te starten. Daarbij valt op dat met name werkloze respondenten hier negatiever op reageren dan respondenten met een baan.

Ga naar de inhoud